Anasayfa » Doğu Türkistan » Doğu Türkistan’ın Bugünkü Nüfusu

Doğu Türkistan’ın Bugünkü Nüfusu

Gerek-Mançu Çin Hanedanı yönetimleri, gerek Milliyetçi Çin Hükûmetleri, gerekse Komünist Çin yönetimi Doğu Türkistan, Tibet, İç Moğolistan gibi işgalleri altında tuttukları bölgeler deki milletlerin dillerini, dinlerini, örf ve adetlerini kısacası milletleri millet yapan değerleri yok etmek için her türlü baskıyı, şiddeti uygulamaktadırlar. Çin işgali altında tuttuğu bölgelerdeki milletlerin ”millî kimliklerini” yok etmek için her türlü vasıtayı kullanmaktadır. 1884′te Doğu Türkistan’a ”Sinkiang” adım takan Çinliler, Doğu Türkistan’ın bir Türk ülkesi olduğunu inkâr etme yoluna gitmişlerdir. Doğu Türkistan ‘ m Türklüğünü inkar etmeyi devlet politikası haline getiren Çinlilerin ileri sürdükleri iddialar ise ilmi gerçeklerle bağdaşmayacak, basit ve şovanist iddialardır.

Çinlilerin iddiası şudur:

“Kuzeyden gelen göçebelerle (Türkler), bölgede yaşayan Çin halkının(!)* karışıp, kaynaşması sonucu bugünkü Sinkiang halkı(!)** meydana gelmiştir.”demektedir.

Tarihin en eski devirlerinden itibaren Türk vatanı olan Doğu Türkistan ve Doğu Türkistan Türklüğü akla, mantığa, ilme uymayan iddialarla inkâr edilmektedir. Doğu Türkistan toprakları tarihîn en eski devirlerinden itibaren Türk yurdu olmuştur. Doğu Türkistan topraklan ya birçok Türk devletinin kurulduğu yer olmuş veya Türk Devletlerinin önemli sıklet merkezi olmuştur.

Kronolojik sıra ile Doğu Türkistan da hüküm süren Türk Devletleri şöyle sıralanabilir:

Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Büyük Selçuklular, Cengizhan’ın kurduğu Türk-Moğol Devleti, Timur Devleti gibi Cihan şümul Türk Devletleri kurulduğu gibi, bölgesel bir güç olarak kurulan Saidiye Devleti, Yakup han Devleti (Kaşgarya Devleti) gibi Türk Devletleri ile 1933 ‘te Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti, 1944 ‘te Doğu Türkistan Cumhuriyeti gibi Türk Devletleri kurulmuştur.

Türk Dilinin ilk lügati olan Divan-ı Lügati’t Türk, Doğu Türkistan’ın Kaşgar Şehrinden olan Kaşgarlı Mahmud tarafından hazırlanıp Türklüğe armağan edilmiştir.

Büyük Türk Dünyasının önemli bir parçasını teşkil eden Doğu Türkistan, Türk dünyasının kopmaz bir parçasıdır.

Doğu Türkistan Türklüğü, Çin Yönetimini Hiç Bir Zaman Meşru Yönetim Olarak Tanımamıştır.

Her dönemde İstiklâl mücadelesine atılan Doğu Türkistan Türklüğünün istiklâli çok yakındır.

İstiklâl Marşı şairimizin dediği gibi:

BELKİ YARIN BELKİ YARINDAN DA YAKIN

Biz asıl konumuz olan nüfus meselesine dönelim. Tarih boyunca bütün Çin yönetimlerinin ortak politikalarından biri, ülkelerinde yaşayan azınlıkları ve işgalleri altında tuttukları ülkelerdeki milletleri, sindirme ve asimile etmektir. Çinli olmayanları asimile etmek Çinlileştirmek ”ÇİN’İN DEVLET POLİTİKASIDIR.” Çin’de yöneticiler, yönetim sistemi, rejim değişebilir; ancak Çin’in asimile etme politikası asla değişmez. Çin’in asimile etme politikasına somut örnekler verelim.

Göktürklerden kalan Bilge Kağan, Kül Tiğin ve Tonyukuk abidelerinde, Çin’in hileleri uzun uzun anlatılmakta ve Çin’in asimile politikasından bahsedilmektedir. Göktürklerin zayıfladığı dönemlerde, Çin yöneticilerinin Göktürk Hakanından Türk gelenek ve adetlerini bırakmalarını, Çin adetlerini benimsemelerini, Çinliler gibi giyinmelerini istedikleri tarihî belgelerle sabittir.

Günümüzde ise Doğu Türkistan Türklerine, Çinlilerle evlenmeleri için ekonomik siyasi her türlü baskı yapmaktadır. Görülüyor ki Çin ‘ de yöneticiler sistem değişmiştir, ancak asimile etme politikası dün olduğu gibi bu günde sürmektedir. Bu konuya değinmemizin asıl sebebi asimile etmeyi ”devlet politikası ” haline getiren bir ülkenin, ülkesinde yaşayan azınlıklar ve işgali altında tuttuğu topraklarda yaşayan milletler hakkında ” gerçek bilgileri” vermeyeceğini göstermek içindir.

*Doğu Türkistan’ın nüfusu Mehmet Atıf’ın ” Kaşgar Tarihi” isimli eserinde; 4. 779. 700 olarak gösterilmiştir. Kaşgar tarihî isimli eserdeki nüfus 1876 yılına aittir.(1)

*Kaşgar Piyade Askeri Kumandanı Mehmet Han’ın, Yakup Han’ın ölümü üzerine Doğu Türkistan’ın Çin istilâsına uğramasını anlattığı 25 Aralık 1879 tarihli, lahikada Doğu Türkistan’ın nüfusu 5.000.000(Beş milyon) olarak belirtmesi(2) Kaşgar Tarihi isimli eserin güvenirliğini ortaya koyduğu gibi, 3 yıl içinde Türk nüfusunda meydana gelen artışı göstermesi bakımından da önemlidir.

*1938 yılında Çinli genel Vali, Şin si-Sey’in yaptığı sayıma göre Doğu Türkistan’ın nüfusu 4.774. 7782′dir.(3) 929 yılına ait bir Çin kaynağı Doğu Türkistan’ın nüfusunun 4-6 Milyon arasında olduğunu belirtmektedir ( 4 ) .

*Mao Ze Dung, Seçme eserler isimli eserinin 5. cildinin ”Tibet deki Orduya talimatlar” bölümünde Doğu Türkistan da 9 Milyon İnsan yaşadığı belirtmektedir(5).

*1944 ‘de kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti döneminde 5 milyon aileye, kimlik belgesi dağıtılmıştır(6). Burada verilen kimlik ferdi olmayıp, her aile için bir kimlik verilmiştir.

Türk aile yapısı incelendiğinde, ailenin ortalama 5-6 kişiden oluştuğu görülecektir. Bundan hareketle Doğu Türkistan da, 1944′te aile ortalamasını 3-4 gibi düşük bir rakama indirdiğimizde dahi, Doğu Türkistan’ın nüfusunun 15-20 Milyondan(1944) aşağı olmayacağı ortadadır.

Komünist Çin Yönetimi ise sadece Çinli olmayan milletleri değil, Müslümanları da yok etme politikası gütmüştür. 1936 nüfus sayımına göre 47.437.000 olan Çinli Müslümanların sayısı, 1953′te 10 Milyon olarak gösterilmiştir. Çinli Müslümanlarda ise doğum oranı Çinlilerden yüksektir(7).

Çin ekonomisi uzun yıllar tarıma dayalı bir ekonomi özelliğini korumuştur. Mao Ze Dung’un ölümünden sonra başlayan ekonomide yumuşama sürecine rağmen Çin de hâlâ halkın büyük bir kısmının geçim kaynağı tarımdır. Tarım toplumlarının ise sanayileşmiş toplumlara göre nüfus artış hızları çok fazladır.

1969–1979 yılları arasında Çin nüfusu 167.5 milyon artmıştır.

1971 yılında ise Çin’in nüfusu % 2.34 oranında artmıştır(8).

Doğu Türkistan’ın nüfus artış hızını Batı Türkistan ile karşılaştırdığımızda sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz. Doğu Türkistan ile Batı Türkistan arasında tarihî, kültürel bağlar çok kuvvetli olduğu gibi Doğu ve Batı Türkistan’ın iklimi, bitki örtüsü; iktisadî ve sosyal yapıları da birbirine büyük ölçüde benzer. Batı Türkistan da Rus işgal döneminde önemli sanayileşme hamleleri görülürken, Doğu Türkistan da sanayileşme yok denecek kadar azdır. Ayrıca mevcut sanayi işletmelerinde Türkler değil, Çin den getirilen Çinli göçmenler çalıştırılmaktadır. Doğu Türkistan geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadırlar. Sanayileşmiş toplumlarda nüfus artış hızının yüksekliği bilinen bir gerçektir.

1901′ de Çin ‘ e giden Osmanlı Heyetinin, Çin işgalindeki Doğu Türkistan ‘gitmelerini Çin deki İngiltere elçisinin girişimiyle önlenmesi(9), Doğu Türkistan Türklüğünün potansiyelinin önemini gösterdiği gibi, Doğu Türkistan Türklerinin Osmanlı Devletine olan bağlılığını göstermesi açısından önemlidir. Doğu Türkistan ile her yönü ile benzerlik gösteren Batı Türkistan’da ki Türk boylarının nüfus artış hızları Sovyet istatistiklerinde açıklanmıştır.

Buna göre:

TÜRK BOYLARI

YILLAR

 NÜFUS ARTIŞ ORANI

YILLAR 

NÜFUS ARTIŞ ORANI

ÖZBEK TÜRKLERİ

1970-1979  % 35.5  1979-1989 % 34.0

KAZAK TÜRKLERİ

 1970-1979

    % 23.7  1979-1989  %  24.1

TÜRKMEN TÜRKLERİ

1970-1979   % 33.0  1979-1989  %  34.0

KIRGIZ TÜRKLERİ

 1970-1979

   % 31.2  1979-1989    % 32.8(10)

Batı Türkistan Türklerinin 1970-1979 yıllan arasındaki nüfus artış hızları ortalaması

% 30.85 , 1979-1989 yılları arasındaki nüfus artış hızları ortalaması% 31.225 tir. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’ın nüfusu Çin ve Türk kaynaklarına göre incelendiğinde ise

*1876 tarihli Mehmet Atıf’ın Kaşgar Tarihi: 4. 799. 700

*25 Aralık 1879 (10 Muharrem 1297) de Kaşgar Piyade Askeri Kumandanı Mehmet Han’ın Osmanlı Devletine verdiği layihada: 5.000.000

*1929 yılına ait bir Çin kaynağı olan China Year Book’a göre: 4-6 milyon

*1938 yılında Çinli Genel Vali Şin-Si Sey’in yaptığı nüfus sayımına göre: 4. 774. 77

*1949 yılında Mao Ze Dung’un yaptığı açıklamaya göre: 9.000.000

*1953 yılında Çin’in resmî nüfus verilerine göre: 4.218.000=

*1967 yılında Çin’in resmî nüfus verilerine göre: 5. 726.000 .

*1982 yılında Çin’in resmî nüfus verilerine göre: 13.081.438’dir.(Bu rakamın içinden Çinli nüfus çıkarıldığında ise Türk nüfusu : 5. 376.918 olur.)

1876-1879 tarihleri arasındaki nüfus artış hızına baktığımızda Doğu Türkistan’ın nüfus artış hızının ortalama l.33 olduğu ortaya çıkmaktadır ki; 19 yüzyılın son çeyreği içindeki zaman diliminde sağlık imkânlarındaki yetersizlik, bebek ölüm oranlarının günümüzden daha yüksek olduğu, ortalama İnsan ömrünün daha kısa olduğu düşünülünce, nüfus artış hızının normal kabul edilmesi gerekir.

1929 yılına ait Çin kaynağı ile 1953′teki Çin’in resmî nüfus verisi karşılaştırıldığında Türk nüfusundaki azalma dikkati çekmektedir.

Çin’in 1967 yılındaki RESMİ NÜFUS VERİLERİ ile ÇİN’İN 1982 yılına ait RESMİ NÜFUS VERİLERİ karşılaştırıldığında, Türk nüfusundaki azalma dikkati çekmektedir.

Tarihin her döneminde hakkı, hukuku değil ama kuvveti tanıyan Çin Devleti, bu resmî verileri ile Türkleri katlettiğini, Türk nüfusu hakkında gerçek rakamları vermediğini kabul etmiş olmuyor mu? Nasıl oluyor da Doğu Türkistan’ın komşusu olan Batı Türkistan da nüfus artışı hızlı bir biçimde sürerken, Çin ‘in nüfusu hızlı bir şekilde artarken, tam bu iki bölgenin ortasındaki Doğu Türkistan Türklüğünün nüfusu artmıyor da azalıyor. 1944 yılında kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti döneminde 5 Milyon aileye kimlik dağıtılmıştır ki bu en az 15–20 Milyon nüfusa tekabül eder.

Ancak biz her türlü yapılabilecek itirazları dikkate alarak 1949 yılında Mao Ze Dung’un belirttiği 9 milyon rakamı bölgedeki Türk nüfusu olarak kabul ettiğimizde, Doğu Türkistan’ın nüfusunun günümüzde 43 milyon olması gerekmektedir. Doğu Türkistan’da nüfus artış hızını % 3 olarak aldığımızda -ki nüfus artış hızı daha yüksektir.

Doğu Türkistan’ın nüfusu yıllara göre şöyledir:

DOĞU TÜRKİSTAN’IN YILLARA GÖRE NÜFUSU

YILLAR

NÜFUS

NÜFUS ARTIŞ HIZI

        MEYDANA GELEN ARTIŞ

1949

  9.000.000

%3

     270.000

1950

  9.270.000

%3

     278.100

1951

  9.548.100

%3

    286..443

1952

  9.834.543

%3

295..036.29

1953

10.129.579

%3

303.887.37

1954

10.443.466

%3

313.303.98

1955

10.756.769

%3

322.703.07

1956

11.079472

%3

332.384.16

1957

11.411.856

%3

342.355.68

1958

11.754.211

%3

352.626.33

1959

12.106.837

%3

363.205.11

1960

12.470.042

%3

374.101.26

1961

12.844.143

%3

385.324.29

1962

13.229.467

%3

396.884.01

1963

13.626.351

%3

408.790.53

1964

14.035.141

%3

421.054.23

1965

14.456.195

%3

433.685.85

1966

14.889.880

%3

446.696.40

1967

15.336.576

%3

460.097.28

1968

15.796.673

%3

473.900.19

1969

16.270.573

%3

488.117.19

1970

16.758.690

%3

502.760.70

1971

17.261.450

%3

517.843.50

1972

17.779.293

%3

533.378.79

1973

18.312.671

%3

549.380.13

1974

18.862.052

%3

565.860.53

1975

19.427.913

%3

582.837.39

1976

20.010.750

%3

600.322.50

1977

20.611.072

%3

618.322.16

1978

21.229.404

%3

   636.882.12

1979

21.866.286

%3

   655.988.58

1980

22.552.274.

%3

   675.668.22

1981

23.227.942

%3

   696.838.26

1982

23.924.780

%3

   717.743.40

1983

24.642.523

%3

   739.275.69

1984

25.381.798

%3

   761.453.94

1985

26.143.251

%3

   784.297.53

1986

26.927.548

%3

   807.826.44

1987

27.735.374

%3

   832.061.22

1988

28.567.435

%3

   857.023.05

1989

29.424.458

%3

   882.733.74

1990

30.307.191

%3

   909.215.73

1991

31.216.406

%3

   936.492.18

1992

32.152.898

%3

   964.586.94

1993

33.117.484

%3

   993.524.52

1994

34.111.008

%3

1.023.330.14

1995

35.134.338

%3

1.054.030.14

1996

36.188.368

%3

1.085.651.04

1997

37.274.019

%3

1.118..220.57

1998

38.392.239

%3

1.151.767.17

1999

39.544.006

%3

1.186.320.18

2000

40.730.326

%3

1.221.909.78

2001

41.952.235

%3

1.258.567.05

2001 YILI SONU İTİBARIYLA : 43. 210. 802

Çin yönetiminin her türlü baskısına rağmen Doğu Türkistan Türkleri, şehirlerde yaşayanlar için 1 çocuk, kırsal kesimde yaşayanlar için 2 çocuk sınırlamasına uymamaktadırlar .

Çin ‘ in Türklerin nüfus artışını önlemek için yaptığı bütün sınırlamalara Türklerin uymayışının temel sebebi millî bilinçtir. Zira da yaşayan Türkleri, Çin yönetiminin kendilerini azınlık haline getirip yok etmek istediğinin bilincindedir.

Hamile kadınların vahşi bir şekilde mecburî kürtaja tabi tutmalarına, ağır ekonomik koşullara rağmen Türklerin nüfus artış oranları yüksektir. Çin yönetiminin yaptığı baskılar, Türk nüfus artış hızını durdurmak yerine tersine nüfus artış hızını kamçılamaktadır.

Burada Çinlilerin yaptığı bir başka uygulama ise birden fazla çocuğu olan ailelere kimlik vermemeleridir. dan gelenlerle yaptığımız görüşmelerde (görüşme yaptığımız kişilerin isimlerini güvenlik sebebiyle veremiyoruz) hemen hemen her ailenin 6- 7 tane çocuklarının olduğunu öğrendik, hatta bazı ailelerin 11-12 tane çocukları vardır .

Burada akla gelen soru şudur: Çin yönetimi 1-2 çocuktan fazlasına izin vermezken, nasıl oluyor da Türkler 6- 7 hatta 11-12 çocuk dünyaya getirebiliyorlar?

Bu sorunun cevabı ise açıktır, Çinli memurlara rüşvet vermektedir. 1984,1986,1988 yıllarında Doğu Türkistan’a giden Halil Şıvgın, Türklüğünün 40-50 milyon arası bir nüfusa sahip olduğunu, Çin yönetiminin gerçek rakamları vermediğini belirtmektedir(11).

Birleşmiş Milletlerin yaptığı tahminlere göre Çin ‘ de ( Çin tabiri ile Çin işgalindeki ülkelerde kastedilmektedir)1990-2030 yılları arasında 490 milyon artış meydana gelecektir(12). Günümüzde her yıl Çin de ( Çin tabiri ile Çin işgalindeki ülkeler de kastedilmektedir ) 15 milyon nüfus artışı meydana gelmektedir(13).

Tanzanya Devlet Başkanı Julius Nyerere, By Bread Alone (Kuru Ekmek) adlı kitabın başyazarına gönderdiği mektupta şunları dile getiriyor: 15 Milyondan biraz fazla nüfusa sahip olan bir ülkenin yıllık 5.3 lük bir nüfus artışı sonucunda 100 yıl sonra 288 milyon olacağını belirtmektedir(14).

Yeni 100 yılı içinde 19.2 kat nüfus artışı olması gerektiğine dikkat çekmektedir. Eğer Çin yönetimlerince soykırım gerçekleştirilmemiş olsaydı, Doğu Türkistan’ın nüfusunun 1970–1980 arasında 100 Milyon olması gerekirdi. Doğu Türkistan dışında, Çin de özellikle Gansu eyaletinde Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek, Salar ve Yuğur Türkleri azınlık olarak yaşamaktadırlar. Çin de azınlık olarak yaşayan Türklerin nüfusu 2 milyon civarındadır. Bu Türk gurupları içinde ise Kırgızlar yıllık % 4 gibi yüksek bir nüfus artış hızına sahiptir. Diğer Türk gruplarının nüfus artış hızı da gayet yüksektir.(15) Çin, Doğu Türkistan Türklerinin İstiklâl mücadelesini, Çarlık Rusya’sı, Komünist Rusya ile işbirliği yaparak bastırabilmiştir. Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra ise Çin, Doğu Türkistan Türklüğünü sindirebilmek için yine Rusya ile işbirliği yapmaktadır.

ABD Başkanı Bush ‘un Amerika da ki ikiz kulelere düzenlenen saldırılardan sonra Çin’e yaptığı ziyarette, Çin yönetiminin, da İstiklâl mücadelesi veren Türkleri terörist olarak tanıtmak istemesi, Doğu Türkistan Türklüğünün potansiyelini ve İstiklâl arzularının gücünü göstermesi bakımından önemlidir.

Eğer Çin yönetiminin açıkladığı gibi Doğu Türkistan da 5-6 milyon civarında Türk olsaydı; Çin Doğu Türkistan Türklerini sindirmek, yok etmek için Çarlık Rusya sının, Komünist Rusya’nın, ve günümüz Rusya sının yardımını istemezdi.

Kaynak: İstiklâl Gazetesi

KAYNAKLAR:

1. Mehmet Atıf, Kaşgar Tarihi, 1911, s.11

2. BAO. Yıldız Evrakı, Kısım 33,Evrak No :1638

3. Hızırbek Gayretullah, Altaylarda Kanlı Günler, İst.,1996 4. China Year Book 1935. s.106

5. Mao Ze Dung, Seçme Eserler, C.5 ”Tibet deki Orduya Talimatlar.” 6. Mirza Hayıt, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi

7. Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi, c.8,İst, 1993, s.327 8. Meydan Larouse Ansiklopedisi C.21,s.212

9 .Hee-Soo Lee, İslâm ve Türk Kültürünün uzak Doğuya Y ayılması, T.D.V Yay.~ara1991 s.190-194

10. Türk Dünyası El Kitabı, C.l,T.K.A.E Yay, Ankara, 1992, s.61

11. Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 15, Mayıs-Haziran 1997, s.1026

12. Lester R.Brown, Haal Kane, (Çev. Nilgün Karaşağı), Yannı Düşünmek, s.36 13. Lester R.Brown, Haal Kane, a.g:e. ,s.29

14. Lester R.Brown, Haal Kane, a.g.e. ,s.27-28

15. Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 15, Mayıs-Haziran 1997, s.143

* Çin yönetimi Doğu Türkistan da yaşayan Çin halkından bahsetmektedir. Doğu Türkistan da hiçbir zaman Çin Halkı bulunmamıştır. Çin yönetimini bu iddiasını ispata davet ediyoruz. Komünist Çin yönetiminin Doğu Türkistan ‘ ı işgal ettikten sonra bölgenin etnik yapısını değiştirmek için bölgeye getirdiği Çinliler dışında tarihîn hiçbir döneminde Doğu Türkistan da ciddî manada bir Çinli nüfusu bulunmamıştır.

** Çin yönetimi Sinkang halkı (!) diye bir tabir ileri sürüyor ve Çinlilerle Türklerin karışmasından meydana geldiğini iddia ediyor. Çin yönetiminin işgali altında tuttuğu Doğu Türkistan da Çinlilerle Türkler arasındaki evlilik oranını açıklamaya davet ediyoruz. Çin yönetimi böyle bir açıklama yaparsa, yaptığı açıklamanın doğruluğunu ” uluslar arası bir komisyona”inceletebilir mi?

Hakkında admin

Cevapla

x

Check Also

Dün Çin, bugün Hindistan (2)

Çin, yakın zamanlarda üç mühim açılımda bulunmuştu. İlk olarak Afganistan ’da ABD’nin bıraktığı boşluğu Tâliban ...

Çin-Hindistan geriliminde yeni perde: Harita krizi ne ifade ediyor?

Benginur İkbal Akgül Çin ve Hindistan arasında yıllara dayanan sınır anlaşmazlığı, bölgesel gerilimi zaman zaman ...

Türk ismini kullanan ilk Türk devleti kimdir? Tarihte Türk ismiyle kurulan Türk devletleri ve özellikleri

Orta Asya coğrafyası, birçok Türk devletine ev sahipliği yapmıştır. Türkler tarih boyunca; Asya, Afrika ve Avrupa bölgelerinde ...

ABD ile Çin arasında “casus balon” gerilimi

ABD’de görülen casus balon, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana farklı ülkeler tarafından kullanılıyor. Ancak Çin’e ...

Çipte Çin’e karşı Avrupa ABD ve Japonya birleşti

Kemalettin BULAMACI kemalettin.bulamaci@dunya.com Japonya, Güney Kore ve özellikle de Çin’den gelen ataklarla ABD’nin yarıiletken ve ...

Doğu Türkistan’daki Hak İhlalleri ve BM’nin Uygur Raporunun Değerlendirilmesi

Doğu Türkistan’daki Hak İhlalleri ve BM’nin Uygur Raporunun Değerlendirilmesi

Çin Komünist Partisi Kongresiyle Yükselen Totalitarizm ve Şi’nin Maolaşması?

Çin Komünist Partisi Kongresiyle Yükselen Totalitarizm ve Şi’nin Maolaşması?

Türkistan’ı Türkislam yapan büyük komutan

Baykent şehrinde bilhassa mihrabı ile ünlü muazzam bir sanat eseri olan Cuma Camii

DİKKAT TEKNOLOJİ ÇARPABİLİR!

Ahmet Yenilmez Çin, dijital teknolojinin tüm olanaklarını insanları üzerinde uygulamakta. Yüz yıldır, önce kitaplarla daha ...